language  

Fresk

W chrze?cija?skiej sztuce fresk sta? si? ulubionym sposobem ozdoby ?cian kamiennego ko?cio?a czy cerkwi. Dzi?ki swojej sprawdzonej d?ugowieczno?ci  , niepowtarzalnej aksamitno?ci powierzchni i szlachetno?ci kolor?w z naturalnych barwnik?w, technik? t? zainteresowali si? malarze r??nych epok.

W Europie w okresie odrodzenia znajomo?? i umiej?tno?? pos?ugiwania si? sztuk? ?ciennego malowania sta?a si? jednym z najwa?niejszych kryteri?w umiej?tno?ci  i mistrzostwa malarza. W?a?nie wtedy we W?oszech fresk  osi?gn?? sw?j najwy?szy poziom rozwoju.

Dzi?, w epoce rozkwitu wizualnej informacji, malowanie ?cian  ko?cio?a, nabieraj? szczeg?lnego znaczenia. Tradycyjna technika w po??czeniu ze wsp??czesnym my?leniem pozwalaj? stworzy? niezapomnian?, niepowtarzaln? i emocjonaln? atmosfer?. Jestem przekonany, ?e dobrze wykonane  freski pozytywnie wp?ywaj? na duchow? i kulturow? sfer? ?ycia cz?owieka.

 

K?iondz Wiaczes?aw Barok